Tryve implementeert CRM en projectmanagement oplossingen voor bedrijven

  +32 471 46 23 61  Antwerpen - Amsterdam - Namen - Lille

Privacybeleid

1. Wie zijn we

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Localyse Workplace NV, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België en met ondernemingsnummer BE 0744.742.640. Wij treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website.

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens via uw gebruik van de website. Voor ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst zoals die tussen ons kan worden gesloten.

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld waarin we uiteenzetten hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, bekendmaken, overdragen en gebruiken (“verwerken”) en welke rechten u hebt. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.

Als u vragen of klachten hebt over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact met ons opnemen:

(a) Via e-mail: [email protected] ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming

(b) Per post: ter attentie van Tryve functionaris voor gegevensbescherming
Localyse Workplace NV, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem.

Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien op 28/01/2021

2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatie-factoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.) die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • (a) Als u het contactformulier op onze website gebruikt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw vraag via e-mail of telefoon te beantwoorden.

 • (b) Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen, die uitnodigingen kunnen bevatten voor evenementen, seminars, enz. die door ons worden georganiseerd.

 • (c) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.
 • (d) Wij verwerken uw persoonsgegevens om rechten af te dwingen of uit te oefenen waarover wij beschikken op basis van de toepasselijke wetgeving, zoals het gebruik voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
 • (e) We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving.

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

 • (f) Contactgegevens: als u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle persoonlijke gegevens die u in het daarvoor bestemde lege veld wilt plaatsen (verstrek ons alstublieft geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

 • (g) Nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt
 • (h) Gebruiksgegevens: Wij verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaves, of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw service gebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet kunnen worden herleid tot u als individu), worden deze niet beschouwd als persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.

3. Bewaren en verwijderen van uw gegevens

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de geleverde dienst. Wij bewaren uw gegevens:

 • zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.
 • zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen en om onze commerciële operationele activiteiten uit te voeren.

Indien u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons en dit bezwaar succesvol is, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze databases verwijderen. Houd er rekening mee dat we de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.

Het voorgaande belet ons echter niet om persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een rechtsvordering in te stellen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijsdoeleinden.

4. Uw rechten

In dit artikel worden uw belangrijkste rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving opgesomd. We hebben geprobeerd ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit Privacybeleid. We zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek.In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of in het geval dat we geen actie ondernemen op uw verzoek, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Het recht op toegang

U heeft het recht om bevestigd te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, hebt u het recht op toegang tot dergelijke persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit Privacybeleid aantreft.

U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, mits dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meer kopieën aanvraagt.

Het recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze informatie te laten rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht op wissen (recht om vergeten te worden)

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

 • (a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • (b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere wettelijke grond;

 • (c) De verwerking is voor direct marketingdoeleinden;

 • (d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of,

 • (e) Het wissen is noodzakelijk om te voldoen aan de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving.

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. Deze uitzonderingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is 

 • (a) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • (b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

 • (c) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Het recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als:

 • (a) U de juistheid van de persoonsgegevens betwist (en alleen voor zolang het duurt om die juistheid te verifiëren);

 • (b) De verwerking onwettig is en u om beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op wissen);

 • (c) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of, 

 • (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze anderszins nog steeds verwerken, maar alleen

 • (a) met uw toestemming;

 • (b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

 • (c) voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of

 • (d) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

We zullen u informeren voordat we de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, heeft u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit een negatieve invloed zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen, als dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonlijke gegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé apparaat op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • (a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

 • (b) De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar indient, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Gegevensbescherming), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ([email protected]).

5. Verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

Om u onze website te kunnen aanbieden, werken wij samen met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. Wij gebruiken de volgende categorieën dienstverleners:

 • (a) Hosting

 • (b) CRM

 • (c) CMS

 • (d) Marketingautomatisering incl. E-mailservices

 • (e) Webanalyse

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien dit vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Als zodanig verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan onze sociale mediapartners. We maken echter wel gebruik van social media plug-ins om u naar onze social media-kanalen te leiden en om u in staat te stellen interactie aan te gaan met onze inhoud. Deze sociale mediakanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube en Vimeo. Als u op een dergelijke link klikt, kan de serviceprovider van deze sociale media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op deze sociale media.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke aanbieder van sociale mediadiensten. In dat geval treedt de aanbieder van de sociale mediadienst op als verantwoordelijke voor de verwerking. Uitsluitend ter informatie hebben we de relevante koppelingen opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de betreffende serviceprovider):

6. Internationale doorgifte

Wij zorgen ervoor dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met inachtneming van de juiste waarborgen.

U gaat akkoord met de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid: https://tryve.eu/nl/cookiebeleid.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij hebben het recht om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Je kunt de meest recente versie van het Privacybeleid altijd raadplegen op de website.

9. monday.com Marktplaats Apps

Voor onze apps slaan wij informatie op over wie de app heeft geïnstalleerd (inclusief hun naam & e-mail) en op welke monday accounts de app is geïnstalleerd, inclusief de account id en account slug.

Voor onze monday.com Marketplace apps kunnen gegevens worden verwerkt door derde partijen die hieronder per app worden vermeld:

Location Toolkit

 • Location Toolkit maakt gebruik van de Google Maps API om informatie te kunnen verwerken & verrijken of om informatie te visualiseren. Deze informatie omvat locaties en andere informatie die gedeeld wordt met de app.